Algemene voorwaarden – training werkgevers

1 Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die Ankie Horjus, financieel coach, opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich inschrijft op een activiteit als een (open) opleiding, training of workshop van Ankie Horjus, financieel coach;
 • Ankie Horjus, financieel coach: het adviesbureau Ankie Horjus, financieel coach, gevestigd te Leeuwarden, KvK Leeuwarden 70214980;
 • De opdracht: iedere overeenkomst van  Ankie Horjus, financieel coach tot het leveren van producten en/of diensten aan de opdrachtgever of deelnemer;
 • Adviseur: de persoon die namens Ankie Horjus, financieel coach, de opgedragen werkzaamheden uitvoert.

2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, activiteiten, offertes en overeenkomsten van Ankie Horjus, financieel coach, tenzij (op onderdelen) schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.
Voor zover voor de betreffende adviseur gedrags- of beroepscodes gelden, maken deze deel uit van de overeenkomst. De opdrachtgever verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen volledig te zullen respecteren. Standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze door Ankie Horjus, financieel coach, schriftelijk zijn aanvaard.

3 Grondslag offertes
Ankie Horjus, financieel coach, is in alle gevallen pas gebonden nadat zij een opdracht of afspraak schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. Mondelinge toezeggingen verbinden Ankie Horjus, financieel coach, slechts nadat ze schriftelijk zijn bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen binnen 48 uur schriftelijk heeft geprotesteerd.
Offertes van Ankie Horjus, financieel coach zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Als binnen de termijn van een maand de offerte niet is geaccepteerd, vervalt deze.
De -door de opdrachtgever ondertekende- opdrachtbevestiging dient per ommegaande, tenzij schriftelijk anders vermeld in de offerte, voor aanvang van de uitvoering van de opdracht, in het bezit te zijn van Ankie Horjus, financieel coach.

4 Uitvoering van de opdracht
Ankie Horjus, financieel coach, zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Ankie Horjus, financieel coach, kan evenwel niet instaan voor het bereiken van het beoogde resultaat.

5 Ter beschikking stellen van informatie, medewerkers en werkruimte
Om de uitvoering van de opdracht zo goed en zo veel mogelijk volgens tijdschema –zoals vermeld in de offerte- te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever alle documenten, informatie en gegevens die Ankie Horjus, financieel coach, nodig heeft op de daartoe door haar aangegeven tijdstippen. Ankie Horjus, financieel coach, zal uiteindelijk bepalen of zij over alle benodigde informatie beschikt voor de uitvoering van de opdracht. Verder moet Ankie Horjus, financieel coach, kunnen rekenen op tijdige beschikbaarheid van de bij haar werkzaamheden betrokken medewerkers van de opdrachtgever. Het is de opdrachtgever niet toegestaan derden bij de uitvoering van de opdracht te betrekken, anders dan met schriftelijke instemming van Ankie Horjus, financieel coach.
Als Ankie Horjus, financieel coach, daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie de adviseur kosteloos eigen werkruimte met e-mail en een internetaansluiting.

6 Inschakeling van derden
Het staat Ankie Horjus, financieel coach, steeds vrij derden in te schakelen voor het verrichten van (een gedeelte van) de overeengekomen werkzaamheden.

7 Prijzen en prijswijziging
Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de door Ankie Horjus, financieel coach, opgegeven prijzen en tarieven exclusief BTW, alsmede exclusief reiskosten en andere opdrachtgebonden kosten.

Ankie Horjus, financieel coach behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijs te verhogen, tot aan de dag waarop de levering moet plaatsvinden, in geval van stijging van de kosten van door haar ingeschakelde derden en/of indien de kosten van eventueel ingehuurde producten of locaties stijgen. Indien de prijsstijging, zoals bedoeld in de vorige zin, plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging meer dan vijf procent bedraagt, is de opdrachtgever gerechtigd binnen zeven dagen na kennisgeving van de prijsverhoging de overeenkomst per aangetekende brief te ontbinden.

8a Betalingsvoorwaarden opdrachtgever
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen steeds plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum, of indien daarvoor een ander tijdstip is aangegeven: voor dat tijdstip. De betaling dient plaats te vinden zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van Ankie Horjus, financieel coach, onverminderd het eventuele recht van opdrachtgever op schadevergoeding ter zake. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldatum is Ankie Horjus, financieel coach, steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is Ankie Horjus, financieel coach, gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten, ofwel met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen. Ankie Horjus, financieel coach, behoudt in dit geval haar recht op volledige betaling van het geoffreerde bedrag.

8b Betalingsvoorwaarden deelnemer
Een deelnemer van een activiteit georganiseerd door Ankie Horjus, financieel coach, kan een inschrijving annuleren met inachtneming van:

 1. De annulering dient schriftelijk te worden ingediend.
 2. Indien de annulering van een activiteit geschiedt binnen een week (168 uur) voorafgaand aan de activiteit, is de deelnemer het gehele bedrag verschuldigd.
 3. Evenwel kan de deelnemer tot 24 uur voorafgaand aan de activiteit, schriftelijk een plaatsvervanger aankondigen en sturen;
 4. Indien de annulering van een activiteit geschiedt tot een week (168 uur) voorafgaand aan de activiteit, is de deelnemer 25% van het gehele bedrag verschuldigd aan Ankie Horjus, financieel coach;
 5. Indien de deelnemer is verhinderd en zich niet afmeldt, is het volledige bedrag verschuldigd binnen 14 dagen na factuurdatum;
 6. Van artikel 8b kan worden afgeweken in geval van calamiteiten, ter beoordeling door Ankie Horjus, financieel coach.

9 Auteursrecht en intellectuele eigendommen
Het auteursrecht op rapporten, voorstellen/offertes, brochures en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Ankie Horjus, financieel coach, berust uitsluitend bij Ankie Horjus, financieel coach. Modellen, technieken, programma’s, cursusmaterialen en overige hulpmiddelen die zijn ontwikkeld en gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Ankie Horjus, financieel coach. Openbaarmaking hiervan kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Ankie Horjus, financieel coach.

10 Overmacht
Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid ontslaat Ankie Horjus, financieel coach, van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten kan doen gelden.

In geval van overmacht door of vanwege Corona zal Ankie Horjus, financieel coach, daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen. En zal er een nieuwe datum voor de training bekend worden gemaakt.

11 Vertrouwelijkheid
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot alle informatie en gegevens van elkaar jegens derden. Ankie Horjus, financieel coach, zal in het kader van een opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter beschikking van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Ankie Horjus, financieel coach, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Ankie Horjus, financieel coach, haar werkwijze, ofwel haar rapportages(s) ter beschikking stellen.

12 Aansprakelijkheid
Ankie Horjus, financieel coach, aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade anders dan die voortkomend uit tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, en dan uitsluitend voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Ankie Horjus, financieel coach, van zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop het uitbrengen van adviezen c.q. het uitvoeren van onderzoek in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat voor schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht. Ankie Horjus, financieel coach, verplicht zich alle door opdrachtgever ter beschikking gestelde bedrijfs- of persoonsgegevens zorgvuldig te bewaren.

13 Toepasselijk recht
Op iedere overeenkomst tussen Ankie Horjus, financieel coach, en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Stel een vraag